Regulamin korzystania z witryny TouroCloudBackup.com

1. DOSTĘP DO WITRYNY


Użytkownik uzyskuje dostęp do większości zawartości niniejszej witryny bez konieczności podawania nam jakichkolwiek danych.

2. KORZYSTANIE Z WITRYNY


Użytkownik jest upoważniony do wykorzystywania naszej witryny dla własnych potrzeb oraz do drukowania i pobierania z niej dowolnych materiałów pod warunkiem, że żadne materiały nie będą modyfikowane bez naszej zgody. Ponowna publikacja materiałów zawartych w niniejszej witrynie w Internecie i poza nim bez naszej zgody jest zabroniona.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów w niniejszej witrynie należą do nas lub naszych licencjodawców, a kopiowanie ich bez uprzedniego uzyskania naszej zgody jest zabronione.

Zgodnie z niniejszym postanowieniem żadna część witryny nie może być kopiowana bez uprzedniego uzyskania naszej zgody na piśmie.

3. CZAS DZIAŁANIA WITRYNY


Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania w celu zagwarantowania dostępu do witryny. Należy jednak pamiętać, że witryny internetowe czasami są niedostępne z powodu awarii serwerów i innych problemów technicznych. Dlatego nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w przypadku niedostępności niniejszej witryny.

Witryna może być tymczasowo niedostępna z powodów takich jak awaria, konserwacja lub naprawa systemu, albo z powodów od nas niezależnych. Gdy tylko jest to możliwe, staramy się z wyprzedzeniem ostrzegać odwiedzających o problemach technicznych, ale nie jest to naszym obowiązkiem.

4. POSTĘPOWANIE ODWIEDZAJĄCYCH


Wyłączając informacje umożliwiające identyfikację, których wykorzystanie regulują nasze Zasady poufności, oraz materiały umieszczane przez użytkownika na koncie, które reguluje umowa zawarta przez użytkownika w chwili wykupienia lub zarejestrowania usług Touro Cloud Backup, wszelkie opinie przesłane przez użytkownika do niniejszej witryny będą uważane za nieposiadające charakteru autorskiego i poufnego. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje inaczej, będziemy uprawnieni do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania, włączania i wykorzystywania w inny sposób wymienionych materiałów w dowolnym celu.

Podczas korzystania z niniejszej witryny nie wolno publikować, ani przesyłać do lub z niej żadnych materiałów:

a) dla których nie uzyskano wszelkich niezbędnych zezwoleń;

b) dyskryminacyjnych, obscenicznych, pornograficznych, szkalujących, mogących być przyczyną nienawiści rasowej, łamiących zasady ochrony poufności lub prywatności, mogących powodować zdenerwowanie lub dyskomfort u innych osób, zachęcających lub stanowiących czyn uznawany za przestępstwo karne, będących podstawą do odpowiedzialności cywilnej lub naruszających obowiązujące przepisy prawa w inny sposób;

c) szkodliwych z natury, w tym wirusów komputerowych, koni trojańskich, uszkodzonych danych lub innych potencjalnie szkodliwych programów lub danych.

Podejmujemy pełną współpracę ze wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości i wykonujemy nakazy sądowe zobowiązujące nas do ujawnienia tożsamości lub innych danych wszystkich osób umieszczających materiały w niniejszej witrynie.

5. ŁĄCZA DO I Z INNYCH WITRYN


Wszelkie znajdujące się w niniejszej witrynie łącza do witryn zewnętrznych zostały w niej umieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie weryfikujemy każdej witryny zewnętrznej i nie odpowiadamy za witryny zewnętrzne lub ich zawartość. Nie wyrażamy aprobaty i nie składamy żadnych oświadczeń odnośnie witryn zewnętrznych lub znajdujących się w nich materiałów. Użytkownik podejmuje decyzję o uzyskaniu dostępu do witryny zewnętrznej przy użyciu łącza dostępnego w niniejszej witrynie na własne ryzyko.

Jeżeli użytkownik chce umieścić łącze do naszej witryny, może to zrobić poprzez umieszczenie łącza do dowolnej strony niniejszej witryny, ale poprzez nie powielenie jej, przestrzegając następujących warunków:

a) użytkownik nie może w żaden sposób sugerować naszej aprobaty dla jakichkolwiek usług lub produktów, jeżeli nie zostało to z nami szczegółowo uzgodnione;

b) użytkownik nie może przedstawiać w sposób niezgodny z rzeczywistością swoich relacji z nami ani prezentować nieprawdziwych informacji na nasz temat;

c) użytkownik nie może umieścić łącza w witrynie, która nie jest jego własnością;

d) witryna użytkownika nie zawiera treści obraźliwych, kontrowersyjnych, naruszających prawa własności intelektualnej lub inne prawa innych osób, albo w jakikolwiek sposób niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępniając łącze do naszej witryny niezgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik całkowicie zwalnia nas od odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku jego postępowania.

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


HGST, Touro Cloud Backup oraz wszelkie nazwy produktów pojawiające się w naszych witrynach zaliczają się do znaków towarowych i/lub znaków usługowych będących własnością firmy HGST, podmiotów od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych. W związku z materiałami zamieszczonymi w dowolnej witrynie internetowej firmy HGST nie udzielamy żadnego znaku towarowego, znaku usługowego lub innej licencji.

Żaden zapis niniejszego dokumentu nie stanowi udzielenia w drodze implikacji, estoppelu lub innej licencji na jakikolwiek patent, znak towarowy lub inne prawo własności intelektualnej będące własnością firmy HGST lub innego podmiotu. Firma HGST nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji, że dowolne wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej witrynie nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej firmy HGST International Inc. lub innego podmiotu.

7. OŚWIADCZENIE


Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia poprawności informacji zawartych w niniejszej witrynie. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności ani kompletności dostępnych w witrynie materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Materiały znajdujące się w niniejszej witrynie mogą być nieaktualne lub w rzadkich przypadkach błędne i nie zobowiązujemy się do zapewnienia ich poprawności lub aktualności. Materiały znajdujące się w niniejszej witrynie są udostępniane bez jakichkolwiek warunków lub gwarancji. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy przepisów prawa umożliwiamy dostęp i korzystanie z niniejszej witryny, wykluczając wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, a mogłyby odnosić się do niniejszej witryny.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Ani my, ani żaden inny podmiot (zaangażowany lub niezaangażowany w tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie niniejszej witryny), nie przyjmuje zobowiązań i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód użytkownika lub podmiotu trzeciego powstałych w skutek korzystania przez użytkownika z naszej witryny. Niniejsze wyłączenie obejmuje koszty serwisowania lub napraw oraz wszystkie bez wyjątku straty bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, które powstały w związku z niniejszą witryną w wyniku czynu niedozwolonego lub niedotrzymania umowy. Żaden zapis niniejszych Warunków nie ogranicza odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu, z którego odpowiedzialności nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA


Niniejsza Informacja prawna podlega i została sformułowana zgodnie z przepisami prawa stanu Nowy Jork i jest objęta wyłączną jurysdykcją sądów w Nowym Jorku pod warunkiem, że nie odmówimy użytkownikowi jakichkolwiek praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

10. NASZE DANE


HGST (Singapur) Pte. Ltd.
4 Kaki Bukit Avenue 1, 03-08 Singapore, 417939

Memopal s.r.l.
Via Nepal, 29 00144 Rome, Włochy
Nr płatnika VAT: IT09662881003, Camera di Commercio di Roma