Gebruiksvoorwaarden voor de website TouroCloudBackup.com

1. TOEGANG TOT DE SITE


Het grootste deel van deze Website is toegankelijk zonder registratie van gegevens.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE


U mag onze Website voor uw eigen doeleinden gebruiken en materiaal van deze Website afdrukken en downloaden mits u geen inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Materiaal op deze Website mag niet zonder onze toestemming opnieuw online of offline worden gepubliceerd.

Auteursrecht en overige intellectueel-eigendomsrechten in al het materiaal op deze Website zijn ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers. Het materiaal mag niet zonder onze toestemming vooraf opnieuw worden gepubliceerd.

Op grond van dit artikel mag geen enkel deel van deze Website zonder onze schriftelijke toestemming opnieuw worden gepubliceerd.

3. GOED FUNCTIONEREN EN BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE


We ondernemen alle redelijke stappen om de beschikbaarheid van de Website te waarborgen. Soms kunnen zich echter storingen voordoen vanwege serverproblemen en andere technische problemen. Wij zijn niet aansprakelijk indien deze Website op enig moment onbeschikbaar is.

Deze Website kan ten gevolge van systeemstoringen, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of om redenen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, tijdelijk onbeschikbaar zijn. Indien mogelijk trachten wij onze bezoekers vooraf van onderhoudssituaties op de hoogte te stellen, maar hiertoe zijn wij niet verplicht.

4. GEDRAG VAN BEZOEKERS


Met uitzondering van persoonlijke gegevens, waarvan het gebruik is vastgelegd in ons Privacybeleid, en inhoud die u naar uw account uploadt, waarvan de regels zijn vastgelegd in het Contract waarmee u hebt ingestemd bij aankoop of registratie van de services van Touro Cloud Backup, wordt feedback die u naar deze Website communiceert als niet-vertrouwelijk beschouwd en zijn hierop geen eigen rechten van toepassing. Tenzij door u anders aangegeven staat het ons vrij om dergelijk materiaal te kopiëren, bekend te maken, te verdelen, op te nemen en anderszins voor alle mogelijke doeleinden te gebruiken.

Wanneer u deze Website gebruikt, mag u geen materiaal plaatsen of via de Website versturen:

a) waarvoor u niet alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen;

b) dat discriminerend, obsceen, pornografisch of lasterlijk is, mogelijk kan aanzetten tot rassenhaat, waarmee vertrouwelijkheid of privacy wordt geschonden, dat hinder of ongemak bij anderen kan veroorzaken, dat gedrag stimuleert of vormt dat wordt beschouwd als een overtreding of misdrijf, dat kan leiden tot civiele aansprakelijkheid of anderszins tegen de toepasselijke wetgeving indruist;

c) dat schadelijk is, waaronder maar niet beperkt tot computervirussen, Trojaanse paarden, beschadigde gegevens of andere mogelijke schadelijke software of gegevens.

Wij zullen volledige samenwerking verlenen aan de politie en gerechtelijke instanties en aan gerechtelijke bevelen voldoen indien ons wordt verzocht de identiteit of andere gegevens bekend te maken van personen die materiaal op deze Website plaatsen.

5. LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES


Links op deze Website naar externe websites worden enkel voor uw gemak geplaatst. Wij hebben deze websites niet afzonderlijk gecontroleerd en dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke externe websites, noch voor hun inhoud. Wij onderschrijven de externe websites of het daarin vervatte materiaal niet en doen daar ook geen verklaringen over. Als u een externe website opent waarnaar op deze Website wordt gelinkt, doet u dat op eigen risico.

Als u een link naar deze Website wilt plaatsen, mag u alleen een koppeling aanbrengen naar pagina’s op deze Website, en deze niet repliceren, en hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a) u impliceert niet dat wij diensten of producten onderschrijven of goedkeuren tenzij dit specifiek met ons is overeengekomen;

b) u geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met ons en verstrekt geen verkeerde informatie over ons;

c) u plaatst geen link vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent; en

d) uw website bevat geen inhoud die beledigend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectueel-eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon of in enige zin niet overeenstemt met de toepasselijke wetgeving. Als u ervoor kiest een link te plaatsen naar onze Website terwijl dit artikel wordt overtreden, stelt u ons volledig schadeloos voor alle verlies of alle schade die uit uw handelingen voortvloeit.

6. HANDELSMERKEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOM


HGST, Touro Cloud Backup en alle productnamen op onze Websites maken deel uit van de handelsmerken en/of dienstmerken waarvan HGST eigenaar is, of waarvan zijn dochterondernemingen of partners eigenaar zijn, en er wordt geen handels- of dienstmerk of andere vergunning verleend in verband met de materialen op een van de websites van HGST.

Niets hierin zal worden opgevat als overdracht door implicatie, niet-ontvankelijkheid of anderszins enige licentie voor enig octrooi, handelsmerk of ander intellectueel-eigendomsrecht van HGST of enige externe partij. HGST verklaart noch garandeert dat enig gebruik van de informatie op deze Website geen inbreuk maakt op een dergelijk octrooi, handelsmerk of ander intellectueel-eigendomsrecht van HGST International Inc. of enige externe partij.

7. DISCLAIMER


We ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is. Wij garanderen de juistheid of volledigheid van materiaal op deze Website echter niet. Wij kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze Website. Het is mogelijk dat materiaal op deze Website niet recent is, of in zeldzame gevallen onjuist is, en wij verbinden ons er niet toe te zorgen dat dergelijk materiaal juist of bijgewerkt is. Het materiaal op deze Website wordt aangeboden zonder voorwaarden of enigerlei garanties. Voor zover wettelijk mogelijk bieden wij toegang tot en gebruik van deze Website op grond van het feit dat wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uitsluiten die buiten deze Voorwaarden om op deze Website van toepassing zouden kunnen zijn.

8. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij de productie, het onderhoud of de levering van deze Website) zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade voor u of een externe partij die voortvloeit uit het gebruik van onze Website. Deze uitsluiting omvat service- of reparatiekosten en, zonder beperking, enige andere directe, indirecte of gevolgschade, vanwege een onrechtmatige daad of contractschade, of anderszins in verband met deze Website. Niets in deze voorwaarden vormt een beperking van enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van toepasselijke wetgeving.

9. RECHTSGEBIED


Op deze juridische kennisgeving is het recht van New York van toepassing en zij valt enkel onder het rechtsgebied van de rechtbanken van New York, met dien verstande dat wij u geen rechten ontnemen die u onder toepasselijk recht tot uw beschikking hebt.

10. ONZE CONTACTGEGEVENS


HGST (Singapore) Pte. Ltd.
4 Kaki Bukit Avenue 1, 03-08 Singapore, 417939

Memopal s.r.l.
Via Nepal, 29 00144 Rome, Italië
BTW-registratienummer: IT09662881003, Camera di Commercio di Roma