Voorwaarden voor de “Touro Cloud Backup”-diensten

Door de “Touro Cloud Backup”-diensten (de “Diensten”) te kopen, te registreren of te gebruiken, gaat u een overeenkomst aan met Memopal s.r.l. Via Nepal, 29 00144 Rome, Italië, geregistreerd bij de Camera di Commercio di Roma, registratienummer en BTW-nummer/fiscale code IT09662881003, en accepteert u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (het “Contract”). Het Contract zal van toepassing zijn op de levering van de Diensten, het gebruik van de Diensten na aankoop of registratie voor beperkt gratis gebruik, waar een dergelijke aanbieding van toepassing is.

1. ALGEMEEN


1.1 Diensten


Memopal levert de Diensten om digitale gegevens te beschermen en te organiseren die beschikbaar zijn voor de abonnee onder Contract. De reikwijdte van de Diensten die voor u beschikbaar zijn, hangt af van het aanbod waarvoor u zich hebt aangemeld of dat u hebt gekocht. Memopal stuurt u een bevestigingse-mail met het Contract, samen met de beschrijving van de Diensten, inclusief, zonder beperking, de duur en kosten, en hoe u contact kunt opnemen met Memopal over het controleren en corrigeren van accountinformatie.

1.2 Definitie van termen


Memopal s.r.l. kan worden aangeduid als: “Memopal,” “we,” “onze,” “bedrijf” of “leverancier”. De klant kan worden aangeduid als: “u”, “klant,” “cliënt,” “gebruiker” of “abonnee”.

1.3 Effectiviteit


Als de voorwaarden in dit Contract nietig zijn verklaard, blijven de andere voorwaarden in het Contract volledig van kracht.

2. DUUR VAN HET CONTRACT


2.1 Recht om te annuleren


De duur van het Contract zal worden vermeld in de bevestigingse-mail van Memopal. U hebt binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na aankoop van de Dienst het recht om zonder enige uitleg te annuleren, en u ontvangt een restitutie voor de reeds betaalde kosten voor de Dienst bij inschrijving / aankoop, behalve dat Memopal het bedrag zal inhouden dat gelijk is aan de periode waarin de Diensten daadwerkelijk zijn gebruikt vóór de annulering. Er zal geen vergoeding worden toegekend indien vrijwillige terugtrekking plaatsvindt na 10 werkdagen vanaf de datum waarop de Dienst werd afgenomen.

2.2 Kennisgeving van verloopdatum


Memopal zal u via e-mail op de hoogte stellen van het verlopen van dit Contract. Als het abonnement niet wordt verlengd, zullen de gegevens slechts voor de beperkte periode die wordt genoemd in sectie 2.3 worden opgeslagen op de servers van Memopal.

2.3 Gegevensherstel in het geval van opzegging of verloop van het Contract


Gedurende 15 (vijftien) dagen nadat een Contract is beëindigd of verlopen, stelt Memopal klanten in staat om opgeslagen gegevens te downloaden. Als 15 dagen niet voldoende tijd voor u is, moet u schriftelijk contact opnemen met Memopal in die periode om een andere regeling aan te vragen. Als Memopal binnen 15 (vijftien) dagen na beëindiging of verloop een schriftelijk verzoek van een klant ontvang, kan Memopal op kosten van de klant de gegevens op fysieke media sturen (zoals: harde schijf) via de post of koerier.

2.4 Gegevens verwijderen


De klant kan op elk moment schriftelijk verzoeken om verwijdering van gegevens uit de Memopal-opslag en het verzoek zal binnen 7 (zeven) werkdagen worden verwerkt. Als de gebruiker niet nadrukkelijk verzoekt om verwijdering, kan Memopal de gegevens van de klant uitsluitend om technische redenen opslaan tot een maximum van 90 (negentig) dagen na het verlopen van het Contract. Memopal zal de accountgegevens van de klant bewaren, zoals is vereist voor de bedrijfsvoering en de naleving van de wet voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

2.5. Beëindiging


Memopal kan het Contract onmiddellijk beëindigen via een schriftelijke kennisgeving, indien: i. de kant toepasselijke wetten of het toegestane gebruik onder Sectie 4.3 van dit Contract heeft geschonden;
ii. de klant zijn betalingsachterstand van tarieven of andere bedragen die zijn verschuldigd aan Memopal volgens het Contract niet heeft voldaan of een andere schending van dit Contract niet heeft hersteld binnen tien (10) dagen na de schriftelijke kennisgeving; of
iii. Memopal redelijkerwijs gelooft dat de acties van de klant aanleiding kunnen geven tot juridische verantwoordelijkheden voor de klant, voor andere klanten of voor Memopal.

3. BETALING


3.1 Tarieven


U gaat ermee akkoord alle tarieven en kosten te betalen die op de website zijn vermeld toen u zich aanmeldde voor de Dienst. Een bevestigingsmail zal naar u worden verzonden ter bevestiging van de bedragen. Alle tarieven zijn exclusief toepasselijke belastingen. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen die kunnen worden opgelegd wegens uw gebruik van de Dienst.

3.2 Creditcardautorisatie


U kunt worden gevraagd een creditcardnummer te verstrekken om alle kosten die verband houden met de Dienst te activeren en/of te betalen. Autorisatie van uw creditcard is verplicht om de geldigheid en kredietwaardigheid te kunnen verifiëren. Neem contact op met uw creditcardmaatschappij als u nog vragen hebt.

3.3 Betalingsmethode


Memopal of de factureringsagent zal de kosten die u machtigt, afschrijven van de creditcard die u hebt opgegeven. U machtigt ook Memopal om automatisch door te gaan met het afschrijven van deze creditcard (of een vervangende creditcard) van alle tarieven of kosten voor uw account, waaronder verlengingstarieven. U machtigt de uitgever van de creditcard de hierin beschreven bedragen te betalen en Memopal of zijn factureringsagent te machtigen om te proberen alle bedragen die hierin zijn beschreven van uw creditcard af te schrijven totdat deze bedragen volledig zijn betaald. U gaat ermee akkoord op verzoek actuele informatie over uw creditcard te verstrekken en op elk moment dat de eerder verstrekte informatie niet meer geldig is. Indien de betaling niet wordt ontvangen van uw creditcardmaatschappij of haar agenten, gaat u ermee akkoord om alle verschuldigde bedragen op verzoek van Memopal, of zijn factureringsagent, te betalen.

3.4 Aanvullend aanbod


Een gebruiker die in overeenstemming is met dit Contract kan extra opslagruimte of een verlenging van de abonnementsperiode kopen in overeenstemming met uitstekende aanbiedingen van Memopal-diensten.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT


4.1 Verantwoordelijkheid voor gebruikersnaam en wachtwoord


U bent zelf verantwoordelijk voor elke activiteit die uit het gebruik van de Dienst voortvloeit op basis van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat Memopal aan u heeft toegewezen.

4.2 Kennisgeving van onbevoegd gebruik


Als u misbruik van uw account opmerkt, moet u onmiddellijk contact opnemen via info@memopal.com.

4.3 Toegestaan gebruik


U zult de Dienst gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgevingen. Uw gebruik van de Diensten moet in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:
* Geen inbreuk op intellectueel eigendom; alleen gebruik van content waarvoor u toestemming hebt.
* Niet uploaden van schadelijke code, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, bots, Trojaanse paarden, wormen, etc.
* Geen schending van enige toepasselijke wetten of voorschriften.
* Geen zakelijk of commercieel gebruik.
* Geen reproductie, kopiëren, dupliceren, verkopen, verkopen, huren of verhandelen van de Dienst (of een deel daarvan) voor enig doel.

4.4 Verantwoordelijkheid voor gegevens en content


U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens en content die met behulp van de Diensten zijn opgeslagen. U bent verantwoordelijk voor de back-up op uw eigen computer en andere apparaten van uw documenten, afbeeldingen of andere gegevens die u opslaat of opent via de Diensten. Memopal zal niet geen gegevens controleren die zijn opgeslagen door de Gebruiker, behalve indien dit onvermijdelijk is om ondersteuning te leveren voor de Diensten, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Om deze reden is Memopal niet verantwoordelijk voor uw schendingen van het gebruik van de Service. Memopal zal samenwerken met de justitiële autoriteit die bevoegd is om de gegevens te inspecteren die zijn opgeslagen op de servers van Memopal. Illegale gegevens die kunnen worden geïdentificeerd door gedelegeerde rechterlijke toezichthoudende instanties, kunnen worden verwijderd van de Memopal-servers. Wanneer uw onjuist gebruik van de Diensten onder onze aandacht komt, kan Memopal in overeenstemming met de geldende wetten content verwijderen, de Diensten opschorten of beëindigen en/of samenwerken met de wetshandhavingsautoriteiten.

5. CONTRACTWIJZIGINGEN


Memopal behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen van het Contract na een opzeggingstermijn van zestig dagen of op het moment van verlenging van het Contract te wijzigen. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, kan de klant het Contract beëindigen en wordt het Contract niet verlengd. Memopal kan ook binnen 60 (zestig) dagen na schriftelijke kennisgeving de dienst geheel of gedeeltelijk annuleren, wijzigen, opschorten of beëindigen. Wanneer Memopal zonder dat sprake is van schending van het Contract door de Gebruiker het Contract heeft beëindigd, zal de Gebruiker een verhoudingsgewijze vergoeding ontvangen voor de vooraf betaalde kosten voor de geannuleerde periode van de Dienst die niet zal worden verleend. De bepalingen van clausule 2.3 hierboven zijn van toepassing.

6. SERVICE LEVEL AGREEMENT EN DISCLAIMER


Memopal zal de Dienst met vaardigheid en zorg verlenen, binnen een redelijk tijdsbestek en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de aanschafdatum of ingang van het abonnement op de Diensten, en zoals is beschreven in dit Contract en op de website. Memopal zal trachten de Diensten 99% van de tijd beschikbaar te maken, met uitzondering van geplande inactieve perioden en inactieve perioden die worden veroorzaakt buiten de macht van Memopal. Memopal stelt de gebruiker via de website op de hoogte van dienstonderbrekingen die langer dan 3 uur zullen duren en via e-mail voor onderbrekingen die langer duren dan 12 uur. De diensten van Memopal worden geleverd “ZOALS ZE ZIJN”. Memopal garandeert niet dat content die u opslaat of opent via de Diensten niet zal worden beschadigd of verloren raken. We garanderen niet dat de verlening van de Dienst vrij is van fouten of ononderbroken zal zijn, maar we zullen met vaardigheid en zorg de Dienst onderhouden. Memopal is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit onderbrekingen van de Dienst die buiten de macht van Memopal plaatsvinden. Memopal doet afstand van alle verklaringen en garanties voor zover dat is toegestaan volgens de wet. Memopal doet afstand van alle geïmpliceerde garanties, inclusief, zonder beperking, geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid en geïmpliceerde garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent en gaat ermee akkoord dat u dit Contract niet aangaat onder verwachting van andere verklaringen en garanties. Niets in dit Contract beïnvloedt uw wettelijke rechten.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


In de mate waarin hierin wordt voorzien door de toepasselijke wetten, aanvaardt Memopal aansprakelijkheid voor verlies of schade aan particuliere eigendommen, overlijden of persoonlijk letsel in de mate waarin deze is veroorzaakt door de Diensten of is veroorzaakt door de nalatigheid of het opzettelijke wangedrag van Memopal in overeenstemming met deze Sectie. Voor gevallen waarbij sprake is van overlijden of lichamelijk letsel, geldt er geen beperking van de aansprakelijkheid, maar in alle andere gevallen zal de aansprakelijkheid van Memopal beperkt zijn tot het hogere bedrag van zestig (60) euro of de som van de tarieven die door de klant in de afgelopen 3 (drie) jaar aan Memopal zijn betaald voor de specifieke gebruikersaccount. Gebruikers moeten redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele verliezen te vermijden (zoals contact opnemen met Memopal onmiddellijk nadat een probleem is opgemerkt) en door verlaagde schadevergoedingen. Memopal is alleen aansprakelijk voor de redelijkerwijs te verwachten verliezen die een rechtstreeks gevolg zijn van de schending door Memopal van haar wettelijke plicht. Memopal is niet aansprakelijk wanneer de oorzaken van het verlies:
* niet op redelijke wijze waren te voorzien door beide partijen,
* niet bekend waren bij Memopal op het moment dat het Contract werd aangegaan;
* voortkwamen uit het gebruik van de Diensten in schending van dit Contract, of
* konden worden voorkomen door de gebruiker, zoals door het bewaren van kopieën.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM


8.1 Licentie


Memopal en/of zijn licentiegevers bezitten alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Dienst, en alle software en documentatie die aan u is verstrekt als een deel van en/of in verband met de Dienst (de “Software”), met inbegrip van enige en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin bestaan, al dan niet geregistreerd, waar ook ter wereld. Memopal verleent u de licentie voor het gebruik van de Software alleen voor de duur en in overeenstemming met dit Contract. De Dienst en de Software bevatten eigendom en vertrouwelijke informatie die worden beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. U mag uw licentierechten op geen enkele wijze overdragen. U mag de Software niet wijzigen of reverse-engineering uitvoeren, of proberen de broncode te achterhalen, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan door de wet.

8.2 Updates


Als onderdeel van de Dienst, kunt u van tijd tot tijd updates van de Software van Memopal ontvangen. Deze updates kunnen oplossingen voor problemen, functieuitbreidingen of -verbeteringen of geheel nieuwe versies van de Software bevatten. U gaat ermee akkoord dat Memopal automatisch dergelijke updates kan leveren als onderdeel van de Dienst en u deze zult ontvangen en installeren.

9. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACYBELEID


Memopal zal als gegevensbeheerder volgens het privacybeleid (Wetsbesluit 196/2003 en de volgende aanpassingen en integraties) informatie over u verzamelen, gebruiken, doorgeven, verwerken en onderhouden wanneer u zich aanmeldt voor uw account, en zal deze informatie gebruiken om dit Contract uit te voeren en de Dienst aan u te verlenen. Met uw toestemming kan Memopal ook technische of diagnostische informatie verzamelen, gebruiken, doorgeven, verwerken en onderhouden met betrekking tot uw gebruik van de Diensten om de Dienst te kunnen onderhouden, verbeteren en uitbreiden.

In overeenstemming met het privacybeleid zal Memopal uw persoonlijke accountgegevens delen met HGST, die ook zal fungeren als gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens krachtens de toepasselijke privacywetten. Memopal en HGST zullen elk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetten en hun respectieve privacydocumentatie die aan u is verstrekt.

Voor de complete informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door HGST and Memopal en voor het opgeven van uw voorkeuren voor de verwerking van uw persoonsgegevens door hen, kunt u de relevante privacydocumentatie raadplegen, die beschikbaar is via de koppeling http://149.7.212.223/nl/privacy/ en via de koppeling onderaan de aanmeldingspagina van deze website.

10.RECHTSBEVOEGDHEID


Voor zover uw lokale wet dit toestaat, wordt dit Contract geregeld door de huidige regelgeving van Italië. Ook voor zover uw lokale wet dit toestaat, voor alle juridische kwesties, valt de rechtsbevoegdheid onder het gerechtshof van Rome, Italië. Voor zover de lokale wetgeving dit vereist, zullen wij uw rechten volgens de lokale wet niet ontzeggen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2010.

11. VRIJWARING


U gaat ermee akkoord Memopal en zijn filialen, dochterondernemingen, bestuurders, ambtenaren, werknemers, agenten, zakenpartners en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij, die verband houden met of voortvloeien uit: (a) alle Content die u uploadt naar de Dienst, (b) uw gebruik van de Dienst; (c) een schending door u van dit Contract; of (d) uw schending van de rechten van een ander. Deze verplichting zal de beëindiging of het verloop van deze Overeenkomst overleven.

12. EXPORTCONTROLE


U verklaart dat u de Dienst en de Software zult gebruiken, inclusief, zonder beperking, het uploaden van gegevens, software of andere content via de Dienst, in overeenstemming met alle toepasselijke exportwetten en regelgevingen, inclusief, zonder beperking, die van de Verenigde Staten. U mag de Dienst niet gebruiken om gegevens of software te uploaden die niet kunnen worden geëxporteerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van de overheid, inclusief, maar niet beperkt tot, bepaalde typen coderingssoftware. U mag de Dienst en Software niet gebruiken waar dit verboden is door toepasselijke exportwetten en regelgevingen, inclusief, zonder beperking, indien u zich in een land onder Amerikaans embargo bevindt of op de U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals, de U.S. Department of Commerce Denied Person’s List of Entity List staat. U verklaart dat u de Dienst of de Software niet zult gebruiken voor een doeleinde dat is verboden door geldende exportwetten, inclusief, zonder beperking, die gerelateerd zijn aan nucleaire, chemische of biologische wapens.

VOOR VRAGEN OVER DE DIENSTEN, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN OF ALGEMENE INFORMATIE OVER MEMOPAL KUNT U CONTACT OPNEMEN MET info@memopal.com.

De datum van ingang van deze dienstvoorwaarden is: 7 juli 2010