TouroCloudBackup.com privacybeleid

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de website http://149.7.212.223/ (“Site”) en verwijst naar de verwerkingsactiviteiten voor persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd door HGST Singapore, Pte. Ltd. en is beperk tot de uitvoering van de Touro Cloud Backup-diensten door zijn websitehost, Memopal s.r.l. (samen “We, ons, onze”, tenzij anders aangegeven). De informatie van het privacybeleid verwijst daarmee over het algemeen naar zowel HGST Singapore, Pte. Ltd als Memopal s.r.l., behalve wanneer uitdrukkelijk wordt aangegeven dat één of meer verwerkingsactiviteiten of voorwaarden naar slechts één van hen verwijzen. Het Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met Aanbeveling n. 2/2001, goedgekeurd op 17 mei 2001 door Artikel 29 Gegevensbescherming werkende partij met betrekking tot de minimumvereisten voor de online verzameling van gegevens binnen de Europese Unie en vertegenwoordigt ook informatieverklaring aan de betrokkenen volgens sectie 13 van Wetsbesluit van 30 juni, 2003 n. 196 geconsolideerd (“Privacywet”). In het Privacybeleid wordt de identiteit van de gegevensbeheerders vermeld die de persoonlijke gegevens beheren die worden verzameld en verwerkt via de Site, er wordt gespecificeerd welke persoonlijke gegevens worden verzameld, wat de doeleinden en voorwaarden voor de gegevensverwerking zijn, in welke mate persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derde partijen, welke gegevensbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen om gegevens te beschermen en te beveiligen en de manieren waarop u de verwerking van uw gegevens kunt verifiëren en uw rechten kunt uitoefenen krachtens de Privacywet. Het Privacybeleid is onderworpen aan wijzigingen en de versie die is gepubliceerd op de Site is van kracht. Als het Privacybeleid wijzigt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een koppeling te plaatsen op de startpagina van de Site: “Nieuw, herzien privacybeleid”. U moet het Privacybeleid regelmatig bekijken om op de hoogte te zijn van elke relevante wijziging.

1. Gegevensbeheerders en locatie van opgeslagen gegevens


De gegevensbeheerder is HGST Singapore, Pte. Ltd (“HGST”), geregistreerde kantoren op: 4 Kaki Bukit Avenue 1, 03-08 Singapore, 417939 – e-mail: privacy.tourocloudbackup@hgst.com; aangezien deze beheerder buiten de Europese Unie is gevestigd, is teneinde de Privacywet na te leven is Memopal s.r.l. de Italiaanse privacyvertegenwoordiger van HGST, geregistreerde kantoren op: Via Nepal, 29 00144 Rome, Italië – e-mail: info@memopal.com. De beheerder die beperkt is tot de uitvoering van de Touro Cloud Backup-diensten is ook Memopal s.r.l., geregistreerde kantoren op: Via Nepal, 29 00144 Rome, Italië – e-mail: info@memopal.com. Persoonlijke gegevens die via de Site worden verzameld, zullen worden opgeslagen en verwerkt via elektronische systemen die worden beheerd door HGST en Memopal s.r.l. en die zijn gevestigd in de bovengenoemde kantoren, via welke alleen speciaal bevoegd personeel de gegevens kan openen en verwerken, inclusief personeel dat is toegewezen aan de uitvoering van niet-routinematig onderhoud aan de Site.

2. Informatie die door ons wordt verzameld


Over het algemeen impliceren het bezoek aan en de raadpleging van de Site geen verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers die de Site bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenaamde surfgegevens, namelijk de gegevens waarvan de verzending naar de Site impliciet is in de functionering van de informatiesystemen die de Site beheren en in het gebruik van communicatieprotocols die eigen zijn aan het internet. Surfgegevens zijn bijvoorbeeld de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die een verbinding maken met de Site en andere parameters met betrekking tot het type en het informatiebesturingssysteem dat door de gebruiker wordt gebruikt. Surfgegevens, zoals hierboven gespecificeerd en bijvoorbeeld het aantal bezoeken, de tijd die is doorgebracht op de Site, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor statistische doeleinden en in anonieme vorm met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Site en voor het toezicht op het correct functioneren van de Site. Vanwege de aard van surfgegevens, kunnen deze gegevens u identificeren als ze worden gekoppeld aan gegevens die door derde partijen worden gehouden. We verzamelen echter geen surfgegevens om deze te koppelen aan geïdentificeerde gebruikers. Surfgegevens kunnen worden gebruikt voor het bepalen van mogelijke verantwoordelijkheden in het geval van misdaden tegen de Site of via de Site. Met de uitzondering van de voorgenoemde situatie, bewaren we surfgegevens gedurende de periode die door de toepasselijke wetten is toegestaan.

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door u worden verstrekt, zullen worden gebruikt om uw interactie met de functies van de Site en uw aanvraag van de diensten te beheren, bijvoorbeeld uw abonnement op de Site, nieuwsbrief of mailinglijst, uw aanschaf van producten en diensten via de Site, uw deelname aan acties en andere initiatieven via de Site, zoals prijsvragen en loterijen, uw verzoek om informatie of het inzenden door u van vragen, communicatie of feedback via de traditionele post of de Site. Memopal s.r.l. zal uw persoonlijke gegevens verwerken om de Touro Cloud Backup-diensten te leveren en te beheren waar u recht op hebt of die u via de Site hebt aangeschaft. Met uw toestemming kunnen uw persoonlijke gegevens ook door HGST worden gebruikt voor de doeleinden die in de volgende sectie worden genoemd: Doeleinden en voorwaarden van de verwerking van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens die worden verzameld zijn onder andere uw naam, contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële informatie (waaronder uw creditcard- of bankrekeninggegevens) om uw online aankopen te beheren, informatie zoals uw nationaliteit en het land waarin u woont, zodat we toepasselijke wetten kunnen naleven en kunnen vaststellen of u volgens exportvoorschriften in aanmerking komt producten te kopen en informatie te ontvangen over bepaalde technologieën, informatie over uw aankoop van producten en diensten (bijvoorbeeld vragen over en bestellingen voor onze producten en diensten), uw feedback, informatie die door u wordt verstrekt wanneer u met ons communiceert, informatie die wordt gebruikt om uw gebruik van onze websites aan te passen en mogelijk te maken, waaronder aanmeldings- en technische informatie (zie hierboven en ook het onderstaande gedeelte Gebruik van cookies en verder mogelijke optionele informatie. In de relevante secties van de Site waar gegevens worden verzameld, wordt een specifieke verklaring gepubliceerd volgens artikel 13 van de Privacywet. Volgens de Privacywet wordt uw toestemming gevraagd voordat u persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als u persoonlijke gegevens over een andere persoon verstrekt, bevestigt u hierbij dat genoemde communicatie en verdere verwerking door ons zoals is uiteengezet in het Privacybeleid en de relevante privacyverklaring die zijn gepubliceerd op de Site de Privacywet en toepasselijke privacywetten naleeft. U moet genoemde persoon dan ook informeren en indien nodig zijn of haar toestemming verkrijgen voor de gegevensverwerking.

Volgens het Contract tussen u en Memopal, zal Memopal geen gegevens bekijken (waaronder persoonlijke gegevens) die door u is opgeslagen, behalve waar dit onvermijdelijk is om ondersteuning te bieden voor de Diensten waar dit is toegestaan door toepasselijke wetten. Memopal zal ook samenwerken met een justitiële autoriteit die bevoegd is om de gegevens te inspecteren die zijn opgeslagen op de servers van Memopal. Illegale gegevens die kunnen worden geïdentificeerd door gedelegeerde rechterlijke instanties, kunnen worden verwijderd van de Memopal-servers. Wanneer uw onjuist gebruik van de Diensten onder onze aandacht komt, kan Memopal in overeenstemming met de geldende wetten content verwijderen, de Diensten opschorten of beëindigen en/of samenwerken met de wetshandhavingsautoriteiten.

3. Doeleinden en voorwaarden van verwerking van persoonlijke gegevens


Naast de gegevensverwerking die betrekking heeft op de zogenaamde surfgegevens (zie het bovenstaande gedeelte Informatie die door ons wordt verzameld), worden persoonlijke gegevens die vrijwillig door u zijn verstrekt verwerkt bij uw interactie met de Site-functionaliteit en aanvraag van de diensten die door de Site worden aangeboden. Persoonlijke gegevens kunnen ook op wettige wijze worden verzameld door derde partijen. Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het beheren van uw abonnement op de Site, nieuwsbrief of mailinglijst, het beheren van uw aanschaf van producten en diensten via de Site en uw deelname aan acties en andere initiatieven die via de Site worden georganiseerd, zoals prijsvragen en loterijen, het beantwoorden en beheren van uw verzoek om informatie, vragen, communicatie of feedback. Uw persoonlijke gegevens zullen ook worden verwerkt om verplichtingen na te leven die door wetten, voorschriften en communautaire wetgeving worden opgelegd en om een juridische eis in te dienen of te verdedigen. Memopal s.r.l. zal uw persoonlijke gegevens verwerken om de Touro Cloud Backup-diensten te leveren en te beheren waar u recht op hebt of die u via de Site hebt aangeschaft. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming door HGST worden verwerkt voor de volgende doeleinden: voor enquêtedoeleinden, voor verzending van promotieinformatie en -materiaal voor producten van de HGST Group, ook via e-mail, over speciale initiatieven, over prijzen en acties en over evenementen en beurzen die door de HGST Group worden georganiseerd of waaraan dezelfde deelneemt. U zult altijd de gelegenheid hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van promotieinformatie en -materiaal via e-mail. In elke communicatie vindt u een specifieke sectie waarin de voorwaarden zijn gespecificeerd (gemakkelijk uit te voeren en gratis) voor het intrekken van uw toestemming.

Persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt door middel van elektronische en geautomatiseerde methoden volgens procedures en processen die voldoen aan de bovenstaande doeleinden, maar ook zonder elektronische middelen, alleen voor de tijd die strikt functioneel is voor de gegevensverwerking die van tijd tot tijd wordt uitgevoerd.

4. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens


We streven naar de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, die worden verwerkt in overeenstemming met de beveiligingsvoorwaarden die door toepasselijke wetten en voorschriften zijn opgelegd om gegevensverlies, ontwettig of onredelijk gebruik van gegevens en onbevoegde gegevenstoegang te voorkomen. Op de Site worden geavanceerde beveiligingstechnologieën en procedures gebruikt om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Persoonlijke gegevens die bijvoorbeeld door u zijn verstrekt, worden op beveiligde servers geplaatst op beheerde locaties. Bovendien worden gegevens met betrekking tot transacties die op de Site zijn ingevoerd gecodeerd om de veiligheid ervan te garanderen. De verzending van informatie via internet is niet volledig veilig en we kunnen dan ook de beveiliging van de gegevens die elektronisch aan ons worden verzonden niet garanderen. De verzending van dergelijke gegevens is daarom volledig op eigen risico. Waar we u een wachtwoord hebben toegewezen (of u een wachtwoord hebt gekozen), zodat u bepaalde delen van onze site kunt bezoeken, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van dit wachtwoord. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens bij te houden door ons op de hoogte te tellen van wijzigingen in uw adres, functie, telefoonnummer of e-mailadres of andere informatie over u. U kunt het voorgaande online uitvoeren volgens de instructies die op uw profielpagina’s van de Site staan vermeld.

5. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens


Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld binnen de grenzen en onder de omstandigheden die in dit Privacybeleid en in de verklaring op de Site zijn beschreven in de secties waarin gegevens worden verzameld, in elk geval in naleving van de toestemming die door u is gegeven bij de gegevensverzameling. Uw persoonlijke gegevens zullen toegankelijk zijn binnen de organisatie van HGST door het personeel dat hiertoe toegang nodig heeft om hun taken uit te voeren met betrekking tot de verwerkingsdoeleinden die hierin zijn gespecificeerd, door de Verwerker indien toegewezen en door de Italiaanse privacyvertegenwoordiger van HGST zoals hierboven gespecificeerd. Voor de Italiaanse privacyvertegenwoordiger van HGST en Memopal s.r.l. zullen gegevens toegankelijk zijn door hun personeel dat gegevens verwerkt en Verwerkers, indien toegewezen. De volledige en bijgewerkte lijst van Verwerkers en de onderwerpen waarover gegevens kunnen worden gecommuniceerd blijven gratis tot uw beschikking op verzoek van de Italiaanse privacyvertegenwoordiger van HGST en Memopal s.r.l..

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan instellingen,autoriteiten, openbare entiteiten, banken, financiële instellingen, professionals, onafhankelijke consultants, ook in geassocieerde vorm, zakelijke partners, met name derde partijen die zakelijke, professionele en technische diensten leveren voor het beheer van de Site, de functionaliteiten die worden aangeboden door de Site en de initiatieven en diensten die worden aangeboden via de Site, derde partijen die diensten aanbieden die strikt functioneel zijn voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden en derde partijen in het geval van fusies, overnamen, overdracht van activa, producten, sites of bedrijfsvoering. Het voorgaande is van toepassing op zowel HGST als Memopal s.r.l. Met betrekking tot HGST kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden gecommuniceerd aan andere bedrijven en dochterondernemingen van de HGST Group voor de uitvoering van de verwerkingsactiviteiten en de bovenstaande verwerkingsdoeleinden; ze zullen gegevens verwerken volgens toepasselijke gegevensbeschermingswetten en -voorschriften. De derde partijen die de gegevens ontvangen zullen alleen de informatie krijgen die noodzakelijk is om hun respectieve functies uit te voeren. Ze gaan akkoord de verstrekte informatie alleen te gebruiken voor de bovenstaande verwerkingsdoeleinden, deze vertrouwelijk en beveiligd te houden en de toepasselijke wetten na te leven. Uw persoonlijke gegevens kunnen verder worden gecommuniceerd door HGST en Memopal s.r.l. aan een ieder die de legitieme geadresseerde is van communicatie zoals voorzien in toepasselijke wetten en voorschriften.

De derde partijen die uw persoonlijke gegevens ontvangen, zullen deze verwerken als Beheerders, Verwerkers of personen die zorg dragen voor de verwerking, waar van toepassing, voor dezelfde doeleinden die hierboven zijn genoemd en volgens toepasselijke privacywetten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden en zullen onder geen beding worden verspreid. Vanwege de multinationale aard van de HGST Group, kunnen sommigen van de bovengenoemde ontvangers in het buitenland zijn gevestigd, ook buiten de Europese Unie, in landen die waar geen voldoende mate van gegevensbescherming wordt geboden zoals bedoeld volgens de Privacywet. HGST zal alle redelijke stappen ondernemen om uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid te behandelen en de overdracht te laten plaatsvinden volgens de Privacywet.

6. Gebruik van cookies


Cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De zogenaamde “sessiecookies” worden opgeslagen in een tijdelijk geheugen en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit. Ze verzamelen geen informatie van uw computer. De Site gebruikt ook cookies voor specifieke en beperkte doeleinden, bijvoorbeeld bij uw aanmelding bij de site, en de genoemde cookies verzamelen uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt om u te herkennen bij uw volgende bezoek aan de Site, zodat u bezoek en de aanmeldingsprocedure gemakkelijker verloopt (bijvoorbeeld door uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden), zodat we kunnen zien in welke secties van de Site u het meest geïnteresseerd bent en u een aangepast bezoek aan de Site en de hierop gepubliceerde informatie kunnen aanbieden en voor beveiligings- en beheerdoeleinden van de Site. De cookies die op de Site worden gebruikt kunnen niet worden gebruikt om programma´s op uw computer uit te voeren of om virussen te downloaden, en ze kunnen op geen enkele wijze uw computer overnemen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt deze functie doorgaans uitschakelen. In het gedeelte “Help” van de werkbalk in de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u de ontvangst van cookies, webbakens en andere traceringstechnologieën kunt vermijden, hoe u een ontvangstverklaring van de browser kunt verkrijgen voor de verwezen technologieën of hoe u deze helemaal kunt uitschakelen. Als u cookies uitschakelt, kan het gebruik van de Site worden beperkt en kunt u niet volledig gebruik maken van de functies en diensten van de Site.

7. Verstrekking van uw persoonlijke gegevens


Behalve voor de voorgaande beschrijving met betrekking tot de surfgegevens (zie de sectie Informatie die door ons wordt verzameld), is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten en functionaliteiten die door de Site worden aangeboden, zoals uw abonnement op de Site, nieuwsbrieven of mailinglijsten, het beheren van uw aanschaf van producten en diensten via de Site en uw deelname aan acties en andere initiatieven die via de Site worden georganiseerd, zoals prijsvragen en loterijen, het beantwoorden en beheren van uw verzoek om informatie, vragen, communicatie of feedback. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor de activiteiten die nodig zijn om toepasselijke wetgeving na te leven, is verplicht. In de hierboven genoemde omstandigheden, kan de weigering van het verstrekken van uw persoonlijke gegevens het onmogelijk maken voor HGST en Memopal s.r.l. om hun contractuele verplichtingen na te komen of u de aangevraagde diensten, producten of informatie te leveren zoals hierboven gespecificeerd.

Met betrekking tot HGST, is de verstrekking van gegevens voor enquêtes en marketing optioneel. De weigering hiervan zal derhalve geen gevolgen hebben voor de naleving door HGST van zijn contractuele verplichtingen en voor de levering van diensten, producten of informatie aan u zoals hierboven is gespecificeerd.

8. Koppelingen van derde partijen


De Site kan koppelingen bevatten naar andere sites. We hebben geen enkele controle over cookies, webbakens en andere traceringstechnologieën op websites van derde partijen, over de beschikbaarheid en inhoud of materiaal hierin, of die wordt verkregen via dergelijke sites, en over de voorwaarden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de websites van de genoemde derde partijen, en nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van elke relevante aansprakelijkheid. U moet het privacybeleid van de websites van derde partijen raadplegen die u vanaf de Site opent, voor informatie over de voorwaarden van de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens, aangezien dit Privacybeleid alleen van toepassing is op de Site zoals hierboven gedefinieerd.

9. Privacy van kinderen (kinderen van 18 jaar en jonger)


HGST en zijn websitehost, Memopal s.r.l., vergaren niet bewust persoonlijke gegevens van of over kinderen (jonger dan 18 jaar) voor elke doeleinde, aangezien de Site alleen is gericht op personen van 18 jaar en ouder. Als we merken dat de persoon die gegevens verstrekt via elk deel van de website, jonger is dan 18, zullen we redelijke pogingen ondernemen om die persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, openbaarmaking aan derde partijen voorkomen en elke relevante gegevensverwerking afbreken.

10. Uw rechten


U hebt op elk moment het recht de rechten uit te oefenen zoals waarin is voorzien onder Artikel 7 van de Privacywet, inclusief maar niet beperkt tot het recht om op elk moment bevestiging te vragen of uw persoonlijke gegevens bestaan of niet, de inhoud, oorsprong en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, te vragen naar de integriteit, bijwerking, aanpassing, verwijdering of omzetting ervan in anonieme vorm, deze te blokkeren voor schending van wetten en voorschriften, en bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de Italiaanse privacyvertegenwoordiger van HGST en Memopal s.r.l. op de onderstaande adressen.

11. Contact opnemen met ons


We verwelkomen alle vragen, opmerkingen of verzoeken die u kunt hebben met betrekking tot dit Privacybeleid en elk verzoek om de uitoefening van uw privacyrechten. Neem gerust contact met ons op:

HGST Singapore, Pte. Ltd
4 Kaki Bukit Avenue 1, 03-08 Singapore, 417939
e-mail: privacy.tourocloudbackup@hgst.com

Italiaanse privacyvertegenwoordiger van HGST: Memopal s.r.l.,
Via Nepal, 29 00144 Rome, Italië
e-mail: info@memopal.com

Memopal s.r.l.
Via Nepal, 29 00144 Rome, Italië
e-mail: info@memopal.com

De ingangsdatum van dit Privacybeleid is: 7 juli 2010