Όροι για την παροχή των υπηρεσιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Touro Cloud

Αγοράζοντας, πραγματοποιώντας εγγραφή ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας “HGST” (οι “Υπηρεσίες”) συνάπτετε σύμβαση με τη Memopal s.r.l., με έδρα στην οδό Nepal, 29 00144 Ρώμη, Ιταλία, καταχωρημένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρώμης, με αριθμό καταχώρησης και αριθμό ΦΠΑ /Αριθμό Φορολογικού Μητρώου IT09662881003, και αποδέχεστε και συναινείτε στους ακόλουθους όρους (η “Σύμβαση”). Η Σύμβαση θα ισχύει για την παροχή των Υπηρεσιών, τη χρήση των Υπηρεσιών μετά την αγορά ή την εγγραφή για περιορισμένη δωρεάν χρήση, όπου αυτό καθίσταται δυνατό.

1. ΓΕΝΙΚΑ


1.1 Υπηρεσίες


Η Memopal παρέχει τις Υπηρεσίες προστασίας και οργάνωσης ψηφιακών δεδομένων, στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Το εύρος των Υπηρεσιών στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση εξαρτάται από την προσφορά για την οποία εγγραφήκατε ή την οποία αγοράσατε. Η Memopal θα σας αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης μαζί με τη Σύμβαση και τη λεπτομερή περιγραφή των Yπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς της διάρκειας και του κόστους, καθώς και του τρόπου επικοινωνίας με τη Memopal για τον έλεγχο και τη διόρθωση των πληροφοριών του λογαριασμού σας.

1.2 Διασαφήνιση όρων


Η Memopal s.r.l. μπορεί να αναφέρεται ως: “Memopal”, “εμείς”, “μας”, “εταιρεία” ή “προμηθευτής”. Ο πελάτης μπορεί να αναφέρεται ως: “εσείς”, “πελάτης”, “χρήστης” ή “συνδρομητής”.

1.3 Ισχύς


Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας Σύμβασης καταστούν άκυρες, οι υπόλοιπες διατάξεις διατηρούν ακέραια την ισχύ τους.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


2.1 Δικαίωμα ακύρωσης


Η διάρκεια της Σύμβασης θα αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί από τη Memopal. Ο χρήστης μπορεί εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών μετά την αγορά της Υπηρεσίας να ασκήσει το δικαίωμά του για ακύρωση χωρίς εξήγηση. Θα του επιστραφούν τα χρήματα που έχει ήδη καταβάλει κατά τη συνδρομή/αγορά, αλλά η Memopal θα παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο κατά την οποία ο χρήστης χρησιμοποιούσε τις Υπηρεσίες πριν προβεί στην ακύρωση. Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων, εάν η οικειοθελής αποχώρηση από τη Σύμβαση λάβει χώρα μετά το πέρας 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς της Υπηρεσία.

2.2 Ειδοποίηση προσεχούς λήξης


Η Memopal θα σας ειδοποιήσει για τη λήξη της παρούσας Σύμβασης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η συνδρομή σας δεν ανανεωθεί, τα δεδομένα σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα στους διακομιστές της Memopal μόνο για το περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην ενότητα 2.3.

2.3 Ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύμβασης


Η Memopal επιτρέπει στους πελάτες να μεταφορτώνουν τα αποθηκευμένα δεδομένα για 15 (δεκαπέντε) ημέρες μετά τη λύση ή τη λήξη μίας Σύμβασης. Εάν οι 15 ημέρες δεν σας αρκούν, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Memopal γραπτώς εντός αυτής της περιόδου, προκειμένου να ζητήσετε έναν διαφορετικό διακανονισμό. Εάν η Memopal λάβει γραπτό αίτημα πελάτη εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη λύση ή τη λήξη της Σύμβασης, μπορεί να αποστείλει, με επιβάρυνση του πελάτη, τα δεδομένα του σε συσκευή αποθήκευσης (π.χ. σκληρός δίσκος) μέσω ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφορών.

2.4 Διαγραφή δεδομένων


Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή γραπτώς τη διαγραφή των δεδομένων του από τους διακομιστές της Memopal. Το αίτημα του θα τύχει επεξεργασίας εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών. Εάν ο χρήστης δεν ζητήσει ρητά τη διαγραφή των δεδομένων του, η Memopal μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα των πελατών αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους για περίοδο έως και 90 (ενενήντα) ημερών μετά τη λήξη της Σύμβασης. Η Memopal θα διατηρήσει τις πληροφορίες λογαριασμού του πελάτη, όπως απαιτείται για τις επιχειρηματικές της λειτουργίες και την τήρηση των νόμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.5. Λύση


Η Memopal μπορεί να λύσει τη Σύμβαση πάραυτα μέσω γραπτής ειδοποίησης σε περίπτωση που: i. Ένας πελάτης παραβεί την ισχύουσα νομοθεσία ή την πολιτική επιτρεπόμενης χρήσης, σύμφωνα με την Ενότητα 4.3 της παρούσας Σύμβασης
ii. Δεν προβεί στην πληρωμή του κόστους ή άλλων ποσών που οφείλει στη Memopal, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ή δεν αναιρέσει άλλη παράβαση της παρούσας Συμβάσεως, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης
iii. Η Memopal ευλόγως θεωρεί ότι οι πράξεις του πελάτη μπορούν να επιφέρουν νομικές ευθύνες για τον ίδιο, για άλλους πελάτες ή για τη Memopal.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ


3.1 Κόστος


Συμφωνείτε να καταβάλετε το σύνολο του κόστους και των χρεώσεων που διασαφηνίζονται στον δικτυακό τόπο κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία. Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιβεβαίωση των χρηματικών ποσών. Στο κόστος δεν περιλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων φόρων, που μπορεί να σας επιβληθούν για τη χρήση της Υπηρεσίας.

3.2 Έγκριση πιστωτικής κάρτας


Μπορεί να σας ζητηθεί ένας αριθμός πιστωτικής κάρτας για την ενεργοποίηση και/ή την πληρωμή του κόστους που περιλαμβάνει η Υπηρεσία. Απαιτείται έγκριση του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας πριν την επαλήθευση της εγκυρότητας της κάρτας και της ύπαρξης του απαραίτητου διαθέσιμου υπολοίπου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ίδρυμα έκδοσης της κάρτας για τυχόν απορίες σας.

3.3 Μέθοδος πληρωμής


Η Memopal ή ο συνεργάτης της που είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές θα χρεώσει το ποσό που εσείς θα εγκρίνετε στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που θα μας έχετε παράσχει. Επίσης, δίνετε στη Memopal την άδεια να συνεχίσει να χρεώνει αυτόματα την εν λόγω κάρτα (ή όποια την αντικαταστήσει) για όλο το κόστος και τις χρεώσεις που ισχύουν για τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ανανέωσης. Δίνετε άδεια στο ίδρυμα έκδοσης της κάρτας να καταβάλει τα ποσά που περιγράφονται στην παρούσα και να επιτρέπει στη Memopal ή στον υπεύθυνο πληρωμών της να αποπειράται να χρεώσει όλα τα ποσά που περιγράφονται στην παρούσα στον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας, έως ότου τα ποσά αυτά έχουν εξοφληθεί πλήρως. Συμφωνείτε να παρέχετε ανανεωμένες πληροφορίες για την πιστωτική σας κάρτα, εάν σας ζητηθεί και όποτε οι πληροφορίες που έχετε ήδη παράσχει δεν ισχύουν πλέον. Εάν η πληρωμή δεν καταβληθεί από το ίδρυμα έκδοσης της κάρτας ή τους εκπροσώπους του, συμφωνείτε να καταβάλετε όλα τα ποσά που οφείλετε, κατόπιν αιτήματος της Memopal ή του υπευθύνου πληρωμών της.

3.4 Επιπλέον προσφορές


Οι χρήστες που τηρούν τους όρους της Σύμβασης μπορούν να αγοράσουν επιπλέον χώρο αποθήκευσης ή παράταση της περιόδου συνδρομής, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προσφορές της υπηρεσίας Memopal.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ


4.1 Ευθύνη για την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης


Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας με την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που η Memopal δημιουργεί για εσάς.

4.2 Ειδοποίηση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης


Εάν αντιληφθείτε κακή χρήση του λογαριασμού σας, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@memopal.com .

4.3 Επιτρεπόμενη χρήση


Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία σύμφωνα με το σύνολο των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, οφείλετε να τηρείτε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
* Απαγορεύεται η προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται μόνο η χρήση του περιεχομένου για το οποίο έχετε άδεια χρήσης.
* Απαγορεύεται η αποστολή κακόβουλου κώδικα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ιών, διαδικτυακών ρομπότ, δούρειων ίππων, σκουληκιών, κ.λπ.
* Απαγορεύεται η παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντα νόμου ή κανονισμού.
* Απαγορεύεται η χρήση για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
* Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η πώληση, η μεταπώληση, η ενοικίαση ή το εμπόριο της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους της) για οποιονδήποτε σκοπό.

4.4 Ευθύνη για τα δεδομένα και το περιεχόμενο των δεδομένων


Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα δεδομένα και το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές αποθήκευσης των εγγράφων, των εικόνων ή άλλων δεδομένων που αποθηκεύετε ή στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών. Η Memopal δεν θα ελέγχει τα δεδομένα που αποθηκεύει ο Χρήστης, εκτός από τον βαθμό στον οποίο αυτό είναι αναπόφευκτο για την παροχή στήριξης για τις Υπηρεσίες και στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια, η Memopal δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις εκ μέρους σας του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας. Η Memopal θα συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές που έχουν έγκριση για τον έλεγχο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές της. Τυχόν παράνομα δεδομένα που πιθανόν να εντοπιστούν από εξουσιοδοτημένες δικαστικές αρχές ελέγχου μπορούν να αφαιρεθούν από τους διακομιστές της Memopal. Σε περίπτωση που αντιληφθεί ακατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Memopal μπορεί να διαγράψει περιεχόμενο, να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή των Υπηρεσιών και/ή να συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Η Memopal διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων της Σύμβασης μετά από ειδοποίηση εξήντα ημερών ή τη στιγμή ανανέωσης της Σύμβασης. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με της τροποποιήσεις, μπορεί να λύσει τη Σύμβαση ή να μην την ανανεώσει. Η Memopal μπορεί, επίσης, να ακυρώσει, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την υπηρεσία, πλήρως ή μερικώς, μετά από γραπτή ειδοποίηση 60 (εξήντα) ημερών. Σε περίπτωση που η Memopal λύσει τη Σύμβαση χωρίς ο Χρήστης να παραβεί τη Σύμβαση, ο Χρήστης θα αποζημιωθεί αναλογικά για το προπληρωμένο ποσό που έχει καταβάλει για την ακυρωμένη περίοδο κατά την οποία δεν θα παρέχεται η Υπηρεσία. Θα ισχύσουν οι διατάξεις της ρήτρας 2.3

6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η Memopal θα παρέχει την Υπηρεσία επιστρατεύοντας τις δεξιότητες και τη φροντίδα της, σε εύλογο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την αγορά ή τη συνδρομή στις Υπηρεσίες και όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση και στον δικτυακό τόπο. Η Memopal θα προσπαθεί να καθιστά τις Υπηρεσίες διαθέσιμες στους χρήστες το 99% του χρόνου, μη συμπεριλαμβανομένων προγραμματισμένων διακοπών στην παροχή των Υπηρεσιών και διακοπών που οφείλονται σε αιτίες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Memopal. Η Memopal θα ενημερώνει τους χρήστες μέσω του δικτυακού της τόπου για διακοπές έως και 3 ωρών στην παροχή των Υπηρεσιών και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για διακοπές έως και 12 ωρών. Η υπηρεσίες της Memopal παρέχονται “ΩΣ ΕΙΝΑΙ”. Η Memopal δεν διασφαλίζει ή εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο αποθηκεύετε ή στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών δεν θα υποστεί βλάβη, δεν θα καταστραφεί ή δεν θα χαθεί. Δεν εγγυόμαστε ότι η παροχή της Υπηρεσίας δεν θα παρουσιάζει σφάλματα ή διακοπές, αλλά θα επιστρατεύουμε τις δεξιότητες και τη φροντίδα μας για τη διατήρηση της παροχής της Υπηρεσίας. Η Memopal δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες που τυχόν προκύψουν από διακοπές στην Υπηρεσία, για τις οποίες δεν ευθύνεται η ίδια. Η Memopal αποποιείται οποιεσδήποτε δηλώσεις και εγγυήσεις στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Η Memopal αποποιείται όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν προσχωρείτε στην παρούσα Σύμβαση στηριζόμενοι σε άλλες δηλώσεις και εγγυήσεις. Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά θεσμοθετούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Στον βαθμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Memopal αποδέχεται την ευθύνη για απώλεια ή πρόκληση ζημίας σε ιδιωτική ιδιοκτησία, για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό, στον βαθμό που αυτά προκλήθηκαν από τις Υπηρεσίες ή από αμέλεια ή εκούσια κακή διαχείριση εκ μέρους της Memopal, σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα. Σε περιπτώσεις θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού, η ευθύνη θα είναι απεριόριστη, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η ευθύνη της Memopal θα περιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ή το ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη στη Memopal τα τελευταία 3 (τρία) χρόνια για τον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα προς αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας (όπως να επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Memopal, μόλις αντιληφθεί κάποιο πρόβλημα) και προς περιορισμό των απωλειών. Η Memopal μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο για ευλόγως προβλέψιμες απώλειες, που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της παράβασης εκ μέρους της Memopal των νομικών της υποχρεώσεων. Η Memopal δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη όταν οι αιτίες της απώλειας:
* δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ευλόγως από κανένα από τα δύο μέρη
* δεν ήταν γνωστές στη Memopal όταν η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ
*προέκυψαν από χρήση των Υπηρεσιών κατά τρόπο που παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση
* θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί από τον χρήστη, για παράδειγμα τηρώντας ο ίδιος αντίγραφα ασφαλείας.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ IΔIΟΚΤΗΣIΑ


8.1 ’δεια


Η Memopal και/ή οι χορηγοί των αδειών της της κατέχουν όλα τα νομικά δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα που αφορούν την Υπηρεσία, καθώς και οποιοδήποτε λογισμικό και συνοδευτικά έγγραφα παρέχονται σε εσάς ως μέρος της Υπηρεσίας (το “Λογισμικό”) και/ή σε σχέση με αυτή, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, είτε είναι κατατεθειμένα είτε όχι, οπουδήποτε στον κόσμο. Η Memopal σας παρέχει την άδεια χρήσης του Λογισμικού μόνο για τη διάρκεια της Σύμβασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτήν. Η Υπηρεσία και το Λογισμικό περιέχουν ιδιόκτητες και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε με κανέναν τρόπο τα δικαιώματα αδείας. Δεν μπορείτε να προβείτε σε τροποποίηση ή αντίστροφη μηχανική του λογισμικού ή να αποπειραθείτε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικά του, εκτός και αν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τον νόμο.

8.2 Ενημερώσεις


Μπορεί να λαμβάνετε ανά διαστήματα από τη Memopal ενημερώσεις του Λογισμικού, οι οποίες αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας. Οι ενημερώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διορθώσεις ελαττωμάτων, ενισχύσεις ή βελτιώσεις δυνατοτήτων ή εντελώς νέες εκδόσεις του Λογισμικού. Συμφωνείτε ότι η Memopal μπορεί αυτόματα να σας αποστέλλει τέτοιου είδους ενημερώσεις, ως μέρος της Υπηρεσίας, και ότι θα τις παραλαμβάνετε και θα τις εγκαθιστάτε, όπως απαιτείται.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η Memopal ως Ελεγκτής Δεδομένων σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου (Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 και ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες) θα συλλέγει, θα χρησιμοποιεί, θα μεταφέρει, θα επεξεργάζεται και θα διατηρεί πληροφορίες για εσάς, όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας, και θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς τήρησης της παρούσας Σύμβασης και παροχής της Υπηρεσίας προς εσάς. Με τη συναίνεσή σας, η Memopal μπορεί επίσης να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει, να επεξεργάζεται και να διατηρεί τεχνικές ή διαγνωστικές πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους σας, προκειμένου να συντηρεί, να βελτιώνει και να ενισχύει την Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου, η Memopal θα κοινοποιεί τα δεδομένα του προσωπικού σας λογαριασμού στην HGST, η οποία θα λειτουργεί επίσης ως Ελεγκτής Δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου. Η Memopal και η HGST θα είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου και σύμφωνα με τα αντίστοιχα συνοδευτικά τους έγγραφα περί απορρήτου, τα οποία παρέχονται σε εσάς.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις HGST και Memopal και προκειμένου να γνωστοποιήσετε τις επιλογές σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εν λόγω εταιρείες, παρακαλούμε ανατρέξτε στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα περί απορρήτου, τα οποία είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο http://149.7.212.223/el/privacy/ , όπως επίσης και στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας σύνδεσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

10. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


Στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το εγχώριο Δίκαιο του Κράτους σας, η Σύμβαση αυτή διέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς στην Ιταλία. Επίσης, στον βαθμό που το επιτρέπει το εγχώριο Δίκαιο του Κράτους σας, το Δικαστήριο της Ρώμης, στην Ιταλία, έχει τη δικαιοδοσία για οποιαδήποτε νομικά ζητήματα. Στον βαθμό που αυτό απαιτείται από το εγχώριο Δίκαιο του Κράτους σας, δεν θα σας αρνηθούμε τα δικαιώματα που προκύπτουν από το εν λόγω Δίκαιο. Αυτές οι γενικές διατάξεις τίθενται σε ισχύ την 1 Ιουλίου 2010.

11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Συμφωνείτε να προστατεύετε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από ευθύνες τη Memopal, τις θυγατρικές της, τις εξαρτώμενες εταιρείες, τους διευθυντές, τους ανώτερους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους χορηγούς αδειών της από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών εξόδων, η οποία να σχετίζεται με ή να προκύπτει από: (α) περιεχόμενο που εσείς αποστείλατε στην Υπηρεσία (β) τη χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους σας (γ) παραβίαση της Σύμβασης εκ μέρους σας (δ) παραβίαση εκ μέρους σας δικαιωμάτων τρίτων. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει και μετά τη λύση ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ


Δηλώνετε ότι θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της αποστολής δεδομένων, λογισμικού ή άλλου περιεχομένου μέσω της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της νομοθεσίας και των κανονισμών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για αποστολή δεδομένων ή λογισμικού το οποίο δεν μπορεί να εξαχθεί χωρίς πρότερη κυβερνητική έγκριση, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτούς, ορισμένων τύπων λογισμικού κρυπτογράφησης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και το Λογισμικό σε περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της περίπτωσης που βρίσκεστε σε χώρα στην οποία έχει επιβληθεί εμπάργκο από τις ΗΠΑ ή που βρίσκεστε στον Ειδικό Κατάλογο Υπηκόων (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στον Κατάλογο Αποκλεισμένων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων (Denied Person’s List or Entity List) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Δηλώνετε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ή το Λογισμικό για σκοπούς που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ελέγχου των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της νομοθεσίας που σχετίζεται με πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ MEMOPAL ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ info@memopal.com.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων όρων Υπηρεσίας είναι η: Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010